• Per. May 30th, 2024

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

Mütemadi Suç

Byadmin

Mar 17, 2023

Ayhan Önder, “İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1963, 75-120.

Mütemadi suç yabancı memleketler doktrininde çok iyi bir şekilde işlenmiş olmasına rağmen, bugüne kadar bütün müelliflerin ittifak ettiği bir müessese olarak henüz tarif i yapılamamıştır. Üzerinde bu kadar çalışıldığı halde herkesin ittifak edemediği bu müessese, bazı kanunlarca hiç bahsedilmemiş, diğer bazılarında ise yalnız isim olarak zikrolunmuştur. Bundan başka, ceza kanunlarını çeşitli sistemler içinde inşa etmiş olan mevzuatlar , ismen benzeyen müesseselerde birbirinden farklı hususiyetler aramışlar ve bilhassa bu hal mütemadi suçta mevcut bulunmuştur.

Memleketimiz ceza hukuku doktrininde mütemadi suç müessesesi son senelerde üzerine eğililen bir mefhum olarak gözükmektedir ve bu sebeple de bu mevzuda neşriyat gayet kısır olup, kanaatimizce bu yazımız müstakil bir tetkik olarak bu vadide ilk neşredilen makaledir .

Mütemadi suçu tetkik eden bu etüdümüz iki kısımdan meydana gelmektedir . Birinci kısım içinde mütemadi suçun umumi nazariyesinin kurulmasına çalışılacak, ikinci kısım içinde ceza ve ceza usul kanunlarımızda bu suç şekline terettüp eden hükümler tetkik olunacaktır, ikinci kısım içinde ceza ve ceza usul kanunu muvacehesinde mütemadi suçun durumu tetkik edileceğinden, kolaylıkla anlaşılacağı veçhile bu ikinci kısım kendi içinde maddi ve usul hukukunun hususiyetlerini arz etmek üzere iki tali kısma ayrılacaktır.

İçindekiler

 • Terim
 • Kanunlar ve Mütemadi Suç
 • Mütemadi Suçun Tarihçesi
 • Mütemadi Suç Hakkında Doktrindeki Fikirler
 • Alman ve İsviçre Yüksek Mahkemelerinin Görüşü
 • Türk Hukukundaki Fikirler
 • Mütemadi Suçu Teşhise Yarayan Tariflerin Tenkidi
 • Suç Şekilleri ve Mütemadi Suç Kriteri
 • Mütemadi Suç ile Diğer Suçlar Arasındaki Farklar
 • Mütemadi Suçun Tarifi Hususunda Kanaatimiz
 • Mütemadi Suçta Hareketin Sayısı ve Mahiyeti
 • Mütemadi Suça Terettüp Eden Hukuki Neticeler
  • Maddi Ceza Hukuku Bakımından Mütemadi Suça Terettüp Eden Neticeler
  • Usul Hukukuna Terettüp Eden Neticeler

By admin