• Çar. Haz 12th, 2024

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

admin

  • Home
  • Nedensellik ve İsnadiyet

Nedensellik ve İsnadiyet

Hans Kelsen (Çev. Zeki Hafızoğulları), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 35, Sayı: 1, 1978, 219 – 234 1 . DOĞA VE TOPLUM. ‘Tabiî bilimler’ ve ‘sosyal bilimler’, genellikle, farklı…

Ceza Hukuku Felsefesinin Tanımı

Hukuk-ı cezaiyye mehazı ve mevzuu itibariyle ayrı ayrı kısımlara münkasımdır. Mehazı itibarıyla ikiye münkasımdır: Biri hukuk-ı tabîiyye-i ceza ki akl-ı selîm vasıtasıyla istinbat olunan cerâim ile bunlar hakkında tayin olunan…

Kitap: Ceza Hukuku Felsefesi (Mizan-ı Ceza’nın İlk Kısmı: Hikmet-i Ceza)

Yazarlar: Yanyalı Ali Rıza – Vasilaki Orfanidis Yayına Hazırlayan: Yasin Yılmaz Yayımlayan: Adalet Bakanlığı Yayım Yeri ve Tarihi: Ankara, 2021 Tanıtım yazısı: https://edb.adalet.gov.tr/Resimler/Dergi/21102021112855Ceza%20Hukuku%20Felsefesi.pdf

Cezaî Sorumluluğun Gelişimi

Nevzat Toroslu, Yargıtay Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1-2, Ocak – Nisan 1990, 121 – 125. Halen ceza hukukunda hakim olan « fiilin sübjektifliği ilkesi» suçtan söz edilebilmesi için, failin tipe…

Ceza Hukukunun Bugünkü Gelişmesinde Franz Von Listz’in Rolü

Nurullah Kunter, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 17, Sayı: 1-2, 1951, 44 – 52. Meşhur bestekâr ve piyanistin yeğeni olan büyük cezacı Franz von Liszt tam yüz yıl önce…

Anayasa Mahkemesi, Örgüt Adına Suç İşleme (TCK m. 220/6) Hükmünü İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, somut norm denetimi (itiraz) yoluyla önüne gelen davada, 26.10.2023 tarihli ve 2023/132 Esas, 2023/183 Karar sayılı kararıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK’nın) “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”…

Ceza Hukukunda Müstehcenlik Kavramı

Nevzat Gürelli, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 32, Sayı: 2-4, 1966. § I GİRİŞ § II. MÜSTEHCENLİK KAVRAMINI TÂYİN VE TAHDİT KONUSUNDA HUKUKİ KAYNAKLARIN SAĞLADIĞI BİLGİLER § III. MÜSTEHCENLİK…

Ceza Hukukunda Mazeret Nedeni Olarak Haksız Tahrik

Nevzat Gürelli, “Ceza Hukukunda Mazeret Nedeni Olarak Haksız Tahrik“, İstanbul Barosu Dergisi, 1951. § 1. Tahrikin ceza hukukundaki yeri ve önemi § 2. Haksız tahrikin şartları § 3. Haksız tahrikin…

7. Yargı Paketi Kanunlaştı

Kısaca 7. Yargı Paketi olarak bilinen “İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM’de 28.03.2023’te kabul edilerek kanunlaştı. 7445 sayılı Kanunun ceza hukukuna ilişkin hükümlerinde,…

Alman ve Türk Hukukunda Hayvanların Korunması Makale Yarışması

Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, “Alman ve Türk Hukukunda Hayvanların Korunması” konulu makale yarışması düzenliyor. Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER, Dr. Öğr. Üyesi Salim IŞIK…