• Sal. Tem 23rd, 2024

CezaHukuku.Org

Ceza Hukukunun İnternet Adresi

Ay: Aralık 2023

  • Home
  • Nedensellik ve İsnadiyet

Nedensellik ve İsnadiyet

Hans Kelsen (Çev. Zeki Hafızoğulları), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 35, Sayı: 1, 1978, 219 – 234 1 . DOĞA VE TOPLUM. ‘Tabiî bilimler’ ve ‘sosyal bilimler’, genellikle, farklı…

Ceza Hukuku Felsefesinin Tanımı

Hukuk-ı cezaiyye mehazı ve mevzuu itibariyle ayrı ayrı kısımlara münkasımdır. Mehazı itibarıyla ikiye münkasımdır: Biri hukuk-ı tabîiyye-i ceza ki akl-ı selîm vasıtasıyla istinbat olunan cerâim ile bunlar hakkında tayin olunan…

Kitap: Ceza Hukuku Felsefesi (Mizan-ı Ceza’nın İlk Kısmı: Hikmet-i Ceza)

Yazarlar: Yanyalı Ali Rıza – Vasilaki Orfanidis Yayına Hazırlayan: Yasin Yılmaz Yayımlayan: Adalet Bakanlığı Yayım Yeri ve Tarihi: Ankara, 2021 Tanıtım yazısı: https://edb.adalet.gov.tr/Resimler/Dergi/21102021112855Ceza%20Hukuku%20Felsefesi.pdf

Cezaî Sorumluluğun Gelişimi

Nevzat Toroslu, Yargıtay Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1-2, Ocak – Nisan 1990, 121 – 125. Halen ceza hukukunda hakim olan « fiilin sübjektifliği ilkesi» suçtan söz edilebilmesi için, failin tipe…

Ceza Hukukunun Bugünkü Gelişmesinde Franz Von Listz’in Rolü

Nurullah Kunter, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 17, Sayı: 1-2, 1951, 44 – 52. Meşhur bestekâr ve piyanistin yeğeni olan büyük cezacı Franz von Liszt tam yüz yıl önce…

Anayasa Mahkemesi, Örgüt Adına Suç İşleme (TCK m. 220/6) Hükmünü İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, somut norm denetimi (itiraz) yoluyla önüne gelen davada, 26.10.2023 tarihli ve 2023/132 Esas, 2023/183 Karar sayılı kararıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK’nın) “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”…

Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilen TCK m. 220/6 Hükmünün Sorunlu Tipiklik Tasarımı ve Geleceğe Dair Öngörüler

Giriş Anayasa Mahkemesinin geçtiğimiz cuma günü yayımlanan kararı ile TCK m. 220/6 hükmü, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 4 ay sonra yürürlüğe girmek kaydıyla iptal edildi. Aslına bakılırsa bu iptal…